Geodezyjna obsługa inwestycji budowlanych

 

Wytyczanie budynków i sieci uzbrojenia terenu

 

Inwentaryzacje powykonawcze

 

Pomiary powierzchni użytkowych

 

Podziały działek

 

Wznowienia granic

 

Pomiary objętości mas ziemnych

 

Pomiary przemieszczeń

 

Specjalistyczne i nietypowe pomiary geodezyjne

OFERTA

 

Nasze projekty mówią za nas.

GEO INVESTMENT Sp. z o.o.

 

Your e-mail:
Message content:
Wyślij
Wyślij
Form sent seuccessfully - thank you.
Please fill all required fields!

Zapewniamy krótkie terminy wykonania prac,

konkurencyjne ceny oraz najwyższą jakość usług.


MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Mapa do celów projektowych stanowi przykład opracowania kartograficznego, zawierającego tak naprawdę w sobie mapę sytuacyjną i wysokościową. Na podstawie mapy do celów projektowych możliwe jest dopiero wykonywanie profesjonalnego projektu budowlanego. Prawo również reguluje, jak ma być wykonana mapa do celów projektowych. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21 lutego 1995 w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie przewiduje, że podczas projektowania, budowy, prowadzenia prac remontowych, gdzie konieczne jest pozwolenie na budowę, mapa do celów projektowych powinna być sporządzona w pierwszej kolejności.
Mapa do celów projektowych – co zawiera
Mapa do celów projektowych powinna zawierać dwa rodzaje elementów. Są one następujące:
● część mapy opracowana na podstawie aktualnej mapy zasadniczej,
● część mapy zawierająca inne elementy, np. linie zabudowy, osie ulic, dróg, wyznaczone obszary zieleni.
Pod względem zakresu mapa do celów projektowych powinna uwzględniać wszystko, co znajduje się w obszarze przynajmniej 30 metrów od terenu planowanej inwestycji budowlanej. Jeśli konieczne jest wytyczenie strefy ochronnej przy budowie, również na mapie do celów projektowych nanosi się ten obszar.

MAPA DO CELÓW PRAWNYCH 

Mapa do celów prawnych to opracowanie kartograficzne, wykonane przez osobę posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, przedstawiające granice nieruchomości (istniejące i ewentualnie projektowane), wybrane dane z ksiąg wieczystych oraz z ewidencji gruntów i budynków, zawierające odpowiednie klauzule urzędowe, pieczęcie i podpisy.
Mapy te zazwyczaj służą jako załącznik do orzeczeń sądowych.
Tego typu mapami są zazwyczaj:
• mapy prawne pod zasiedzenie
• mapy dekretowe
• mapy z wkreśloną służebnością przejścia i przejazdu

WZNOWIENIE GRANIC

ma miejsce wówczas, gdy granice między sąsiadującymi nieruchomościami zostały już wcześniej prawnie ustalone, czy to w toku postępowania rozgraniczającego czy innego postępowania np. podziałowego, wywłaszczeniowego, scaleniowego lub prawomocnego orzeczenia sądu.
Wznowienie przebiegu granic polega więc na przywróceniu położenia przesuniętych, uszkodzonych lub zniszczonych znaków granicznych zgodnie ze stanem wynikającym z dokumentacji geodezyjnej posiadającej moc dowodową.
Sama czynność wznowienia znaków granicznych to procedura techniczna i nie stanowi procedury postępowania administracyjnego. O czynności wznowienia granic geodeta zawiadamia zainteresowane strony.
Z czynności tych geodeta sporządza protokół, który powinien być spisany i odczytany w obecności stron oraz podpisany przez strony i przez geodetę uprawnionego. Wznowienie granic reguluje ustawa „Prawo geodezyjne i kartograficzne” art. 39 ust. 1-4.

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Rozgraniczenie nieruchomości jest to postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne.
Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie oraz sporządzenie odpowiednich dokumentów.
Rozgraniczenia nieruchomości dokonują wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) a także sądy, na wniosek właściciela (zarządcy) nieruchomości. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami.
Czynności ustalenia przebiegu granic wykonuje geodeta upoważniony przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta biorąc pod uwagę znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej.
W przypadku braku danych, o których mowa, lub gdy dane te są niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy. W razie sporu co do przebiegu linii granicznych geodeta nakłania strony do zawarcia ugody.
Ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Z czynności ustalenia przebiegu granic sporządza się protokół graniczny lub akt ugody.
Szczegółowe zasady rozgraniczania zawarte są w art. 153 Kodeksu cywilnego, art. 29-39 Prawa geodezyjnego i kartograficznego oraz w rozporządzeniu Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z 14 kwietnia 1999 roku w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

( podział działki) w ujęciu prawnym (cywilnym) polega na wydzieleniu z niej części i przeniesieniu jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.
W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.
Postępowanie o geodezyjny podział nieruchomości jest postępowaniem administracyjnym prowadzonym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wszczęcie postępowania o podział nieruchomości następuje na wniosek właściciela (lub wszystkich współwłaścicieli) lub z urzędu.
Podział nieruchomości regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

TYCZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Tyczeniem określa się zespół czynności pomiarowych mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym w projekcie położeniu w przyjętym układzie odniesienia.
Każdy nowo powstający obiekt budowlany wymagający pozwolenia na budowę podlega wytyczeniu geodezyjnemu przez uprawnione do tego jednostki wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku tyczenia budynków wyniesieniu na grunt podlegają zwykle główne osie konstrukcyjne.
W przypadku obiektów liniowych wytyczeniu podlegają punkty załamania osi przebiegu oraz punkty węzłowe danego obiektu. Po wytyczeniu inwestor otrzymuje geodezyjny szkic tyczenia, a geodeta uprawniony dokonuje wpisu do dziennika budowy.

INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA

Inwentaryzacją powykonawczą lub geodezyjnym pomiarem powykonawczym określa się zespół czynności technicznych (pomiarowych, obliczeniowych, kartograficznych) w geodezji, w wyniku których powstają dokumenty dotyczące usytuowania poziomego i pionowego obiektów budowlanych.
Zgodnie z polskim prawem budowlanym oraz prawem geodezyjnym i kartograficznym po zakończeniu każdej budowy, dla której zostało wydane pozwolenie na budowę niezbędne jest wykonanie przez uprawnionego geodetę inwentaryzacji podwykonawczej obiektu w celu zebrania aktualnych informacji o jego przestrzennym rozmieszczeniu, dla potrzeb ewidencji gruntów i budynków oraz naniesieniu nowych elementów na mapę sytuacyjno – wysokościową.
Sporządzona przez geodetę dokumentacja podwykonawcza jest załącznikiem do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na użytkowanie obiektu.
 

Copyright 2020 - Created with GEO INVESTMENT

GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Większość inwestycji budowlanych to spore przedsięwzięcia, które wymagają także nawiązania współpracy z geodetą. Realizowane przez niego czynności dają możliwość doskonałego przygotowania terenu i dopilnowania niezbędnych formalności, które są wymagane zarówno do uzyskania pozwolenia na budowę, jak i użytkowanie skonstruowanego obiektu. Na czym konkretnie polega geodezyjna obsługa inwestycji?
Niezbędne czynności
Prace geodety na placu budowy realizowane są na kilku etapach powstawania obiektu. Jedną z istotnych czynności wykonywanych w tym zakresie na samym początku konstruowania budynku jest jego wytyczenie na określonym terenie. Prace terenowe związane z tym elementem geodezyjnej obsługi inwestycji pozwalają na precyzyjne usytuowanie obiektu, które zgodne będzie z założeniami projektowymi. Musi się ono również zgadzać z planowym zagospodarowaniem działki i uzyskiwanym przez inwestora pozwoleniem na budowę.
Wykwalifikowany geodeta zadba o to, by każdy z pomiarów został zrealizowany z należytą precyzją. Poprawne wytyczanie obiektów to bowiem konieczność zwrócenia uwagi na ich położenie względem konstrukcji znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Dotyczy to zarówno obiektów już istniejących, jak i dopiero projektowanych. Geodeta Jan Faron świadczy kompleksowe usługi geodezyjne i kartograficzne, w ramach których wykonywane jest wytyczanie obiektów także z uwzględnieniem granic nieruchomości. Nie jest to jednak jedyna czynność realizowana w ramach geodezyjnej obsługi inwestycji. Co jeszcze jest w stanie wykonać specjalista?
Zgodnie z planem
W trakcie budowy niezbędne jest nieustanne kontrolowanie postępu oraz jakości wykonywanych prac. Dotyczy to także czynności geodezyjnych, nad którymi czuwa wykwalifikowany specjalista. Zapewniona przez niego kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji obejmuje także etap konstruowania obiektu i dokładne sprawdzanie, czy budowla powstaje zgodnie z planem i zatwierdzonym przez geodetę usytuowaniem. Ekspert uzupełni dziennik budowy, co jest w tym wypadku konieczne do kontynuowania prac budowlanych.
Po skontrolowaniu prawidłowego przebiegu czynności związanych ze wznoszeniem obiektu, geodeta zapewni też obsługę w zakresie inwentaryzacji powykonawczej. To jeden z ostatnich etapów prac związanych z oddaniem budynku do użytku. Dopiero jednak pozytywne zaopiniowanie przez specjalistę całej inwestycji daje możliwość uzyskania stosownego pozwolenia na użytkowanie. W tym celu geodeta dokonuje niezbędnych pomiarów, dzięki którym nowy obiekt trafia na zasadniczą mapę konkretnego rejonu.

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

Wstaw tytuł i opis obrazu

Na każdym obrazie możesz dodawać dowolny tekst - masz pełną swobodę.

Dostosuj animację

Animacje zdjęcia i tekstu możesz ustawić osobno.
Dzięki temu możesz uzyskać różne oszałamiające efekty

Masz mnóstwo możliwości

Eksperymentuj, uzyskuj oszałamiające efekty i oczywiście baw się dobrze.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MENU

O FIRMIE